ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Özel Güvenlik Elemanı Çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/601642

1-İdarenin

a) Adresi

:

Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No: 62 - YENİMAHALLE / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122238751 - 3122238766

c) Elektronik Posta Adresi

:

pictes.meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 adet Özel Güvenlik Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA adresindeki çalışma ofisi veya giderleri idarece karşılanacak Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisinde elverişli şartlara haiz olan büro ve çalışma ofisleri iş yeridir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2018

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merhale Sokak No: 62 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2017 - 11:00


  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 sayılı kanun ve uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından verilen "Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamuda veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Özel Güvenlik Hizmeti işi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

  1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA (Ankara Kızılay'da TUNUS CADDESİNDE bulunan MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğüne para yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte anılan adresten ihale dokümanı satın alınabilir.) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür. 
    12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.