Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi

GEÇİCİ SÜRELİ TÜRKÇE ÖĞRETİCİSİ ve REHBERLİK DANIŞMANI ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

GEÇİCİ SÜRELİ TÜRKÇE ÖĞRETİCİSİ ve REHBERLİK DANIŞMANI  ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA

GEÇİCİ SÜRELİ TÜRKÇE ÖĞRETİCİSİ ve REHBERLİK DANIŞMANI

ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

Bu duyuru Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Alım Duyurusu” değildir. Proje kapsamında GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur.

 

 

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’’ (PICTES) kapsamında Suriyeli öğrencilere proje illerindeki okul ve kurumlarda (geçici eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri vb.) Türkçe öğretmek ve rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla “Türkçe Öğreticisi” ve "Rehberlik Danışmanı” olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli istihdam edilmektedir.

 

Bakanlığımız resmi okullarındaki norm kadrolarına Sözleşmeli Öğretmen olarak atanan proje kapsamında görev yapan Türkçe öğreticileri ve Rehberlik Danışmanlarının görevlerinden ayrılmalarından dolayı ortaya çıkan/çıkacak açık kontenjanların tamamlanması için Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatına giren ancak ataması yapılmayan Sınıf Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık branşındaki yedek adaylardan mülakat puanlarına göre (Mülakat puanları eşit olması durumunda KPSS sonuçları da dikkate alınacaktır.) alanları itibariyle ihtiyaç olan illerdeki okullara veya kurumlara tercihleri alınarak proje kapsamında 1 yıl süre ile Türkçe Öğreticisi ve Rehberlik Danışmanı olarak görevlendirilecektir.

 

Tercihler, 01 Ağustos - 03 Ağustos 2017 tarihleri arasında proje resmi internet sitesi http://pictes.meb.gov.tradresinden görev yapılmak istenen okul veya kurumlar seçilerek yapılacaktır.

 

 

1.      TANIMLAR

 

Genel Müdürlük         :Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,  

 

İdare                             :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezini

  

Proje /PICTES            :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesini,

 

Türkçe Öğretici           : Proje kapsamında Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personelini,

 

Rehberlik Danışmanı  : Proje kapsamında Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Rehberlik hizmeti vermek üzere geçici süreli istihdam edilecek eğitim personelini,

 

GEM                          :Geçici Eğitim Merkezini,

 

HEM                          : Halk Eğitim Merkezini karşılamaktadır.

 

2.    GENEL ŞARTLAR

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde “Öğretmenlik” mesleğini yerine getirmeye engel bir durumu bulunmamak,

e) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıl askerlik görevini erteletmiş bulunmak,

f) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

 

3. ÖZEL ŞARTLAR

 

3.1. Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler:

3.1.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak,

3.1.2. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan eğitim fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği alan mezunu olmak,

3.1.3. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı, görevden uzaklaştırmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.1.4. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.1.5.Bakanlığımız norm kadrolarına atanmak için Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatına girmiş ve (Sözlü Sınavdan) en az 60 puan almış olmak,

3.1.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütü ile irtibatı veya ilişkisi olmamak, yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.1.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

 

3.2. Geçici Süreli Rehberlik Danışmanları

3.2.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak,

3.2.2. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü[1] mezunu olmak.

3.2.3. . Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı, görevden uzaklaştırmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.2.4. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.2.5.Bakanlığımız norm kadrolarına atanmak için Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatına girmiş ve (Sözlü Sınavdan) en az 60 puan almış olmak,

3.2.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütü ile irtibatı veya ilişkisi olmamak, yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.2.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

 

4. İŞİN NİTELİĞİ:

4.1. Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda Türkçe öğretmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

4.2. Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda rehberlik hizmeti vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

 

5. GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1.  İşin sözleşme süresi 1 (bir) yıl olup, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” imzalanacaktır.

5.2. Geçici olarak görevlendirilecek Türkçe Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları okullarda/kurumlarda İş Kanununda kapsamında belirtilen sürelerde Türkçe öğretim derslerine girecek veya rehberlik faaliyetlerinde çalışacaktır. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda çalışma sürelerini dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir.

5.3. Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin hizmet alanı sözleşmede belirlenen iş alanıdır.

 

6. BAŞVURU

 

6.1. Başvuru tarihi: 01 Ağustos - 03 Ağustos tarihleri arasında

 

Başvurular 03 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar proje resmi internet sitesinden  (http://pictes.meb.gov.tr/ ) yapılacaktır.

 

6.2. Tercihlerin Alınması:

 

Adaylar,  Proje resmi internet sitesi (http://pictes.meb.gov.tr/ ) başvuru formunu doldurup onaylayacaklardır. Eksik veya yanlış bilgi girişi yaparak başvurularını tamamlayan adayların başvurusu geçersiz olacaktır. Bu nedenle adayların tüm başvuru sürecinde bilgilerini kontrol ederek onaylamaları gerekmektedir.

      

7. DUYURU, SÖZLEŞME ve ORYANTASYON EĞİTİMİNE DAVET

 

7.1. Yerleştirme sonuçları, tercih işlemlerini müteakiben Ekte yer alan takvime göre http://pictes.meb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.  Ayrıca başvuru sayfasında adaylarca bildirilen iletişim bilgilerine göre (SMS ve e-posta yoluyla) duyuru yapılarak sözleşme imzalamaya ve oryantasyon eğitimine davet gönderilecektir.

 

7.2. Sözleşmeye davetler, Bakanlığımız norm kadrolarına atanmak için Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakat puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Mülakat puanları eşit olması durumunda KPSS sonuçları da dikkate alınacaktır. En yüksek puandan başlayarak Proje illerinde yapılan tercihlere göre eksik kontenjan sayısı kadar Türkçe Öğreticisi ve Rehberlik Danışmanı alımı yapılacaktır.

 

7.3. Sözleşme İmzalanması Aşamasında İstenen Belgeler  

 

Mülakat puanına ve tercihlerine göre yerleştirmesi yapılıp, sözleşme imzalamaya davet edilen kişilerden oryantasyon eğitimine gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmeleri istenecektir:

 

1.      Noter Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

2.      Adli Sicil Belgesi

3.      İkametgâh Belgesi

4.      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)

5.      Askerlik Durum Belgesi

6.      KPSS Sonuç Belgesi

7.      İki Adet Fotoğraf

  

7.4. Oryantasyon eğitiminin tamamlanmasından ve sözleşme imzalandıktan sonra görevlendirilen geçici süreli eğitim personelinden yukarıdaki belgelerin birer onaylı örneğine ek olarak sağlık kurulu raporu[2] (heyet raporu) yerleştirildikleri il milli eğitim müdürlüğüne (il proje koordinatörlüğüne) ulaştırılmak üzere bağlı bulundukları okullara/kurumlara teslim etmeleri istenecektir.

 

8. ÜCRET

8.1. Geçici olarak görevlendirilen öğretici maaşları “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında karşılanacaktır.

 

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması hâlinde sözleşme feshedilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

9.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

9.3. Proje Yürütücüsü, proje kapsamında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

 

      İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İş bu teknik şartname 9 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.

 

 

Not: Proje kapsamında istihdam edilen ve sözleşme imzalanan Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları, Bakanlığımızca yapılan Öğretmen alımı süreci sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında atamaları yapılması durumunda; sözleşmeleri proje idaresi tarafından feshedilerek Bakanlığımızda görevlerine başlayabileceklerdir.

 

EK-1 

 

                                                                                                                        

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ

GEÇİCİ SÜRELİ TÜRKÇE ÖĞRETİCİSİ ve REHBERLİK DANIŞMANI ALIMI TAKVİMİ 

 

TARİH

AÇIKLAMA

01 Ağustos - 03 Ağustos 2017

Okul/Kurum Tercihlerinin Alınması

04 Ağustos 2017

Yerleştirme Sonuçlarının İlan Edilmesi

04 - 05 Ağustos 2017

Eğitime katılım teyitlerinin alınması

06-07 Ağustos 2017

Oryantasyon Eğitimine davet

14-25 Ağustos 2017

Oryantasyon Eğitiminin verilmesi

(Eğitim başlamadan önce taahhütname[3] ve eğitim sonunda sözleşmelerin imzalanması)

05-07 Eylül 2017

Yerleştirildikleri okul ve kurumlarında göreve başlamak üzere İl proje koordinatörlüğüne (İKE) veya görevlendirildikleri okul/kurumlarına evraklarını teslim etmeleri

08 Eylül 2017

İl proje koordinatörlüğü tarafından göreve başlayan personel listesinin proje merkez yönetimine gönderilmesi

11 Eylül 2017

Göreve başlama onaylarının verilmesi

 

 

  

 

BAŞVURU SAYFASI

 

 

 

 

İletişim:
Telefon Numaraları

  : (0312) 223 87 51           

  :

 

 


[1]Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar

 

[2] Proje Merkez Yönetimi tarafından talep edilen sağlık kurul raporu tam teşekküllü hastanelerden alınmalıdır.

 

[3] Proje Merkez Yönetimi tarafından talep edilen söz konusu taahhütname sözleşme imzalanmadığı ve göreve başlanmadığı takdirde Oryantasyon Eğitiminin maliyetinin öğreticinin kendisi tarafından karşılanmasının içerir. 

BEŞTEPE MAHALLESİ MERHALE SOKAK NO62 YENİMAHALLE / ANKARA - 0 312 223 87 51 (8 hat)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.