Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi

AKARYAKIT ALIM İHALESİ

AKARYAKIT ALIM İHALESİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJE YÖNETİM OFİSİ

Motorin (Eurodıesel) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/384757

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No: 62 - YENİMAHALLE / ANKARA - YENİMAHALLE / ANKARA - YENİMAHALLE / ANKARA - YENİMAHALLE / ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0 312 223 87 51 - 0 312 223 87 66

c) Elektronik Posta Adresi

:

suriyeliprojesi@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (Eurodıesel) 125.000 LİTRE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 

 

b) Teslim yeri

:

Yüklenicinin, Proje Yönetim Ofisinin ve Suriyeli çocukların yoğun olarak eğitim gördüğü okulların bulunduğu İl ve ilçelerde (Ankara, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Malatya, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Batman, Adana, Mardin, Siirt, Osmaniye, Konya, Adıyaman, İzmir, Sakarya, Kayseri. Bu İl’lere yeni İl’lerin dahil edilmesi veya mevcutların çıkartılması idarenin takdirindedir.) taşıt tanıma sistemi ile hizmet veren bayileri bulunması, her İl ve ilçede bayisi olmayan istekliler o İl ve ilçede başka bir bayi ile anlaşma yapıp bu hizmeti verebilir. Ancak yüklenici anlaşma yapacağı bayinin hizmeti vereceğine dair anlaşmasını sözleşme imzalamadan önce idareye sunacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını müteakip 08/09/2017 tarihinden başlayarak idarenin belirlemiş olduğu limitler dahilinde 13 ay devam eder.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

05.09.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İsteklinin durumuna göre ilgili mevzuat gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenmiş sözleşme süresince geçerliliği olan İSTASYONLU BAYİLİK LİSANSI,

2. İstekli, Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu Bayisi ise Dağıtım Şirketi ile yapmış olduğu BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (Bayilik Sözleşmesinin ihale konusu işi için idare ile yüklenici arasında yapılacak olan sözleşme süresini kapsayacak şekilde süresinin bulunması gerekmektedir.),

3. İstekli firma Ankara, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Malatya, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Batman, Adana, Mardin, Siirt, Osmaniye, Konya, Adıyaman, İzmir, Sakarya, Kayseri İlleri Belediye sınırları içinde Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (Taşıt Tanıma) ile araçların depolarına ikmal yapılabilen en az bir adet istasyonun mevcut olduğunu tesvik eden belgeleri.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Özel veya Kamuya akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir.

 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Yönetim Ofisi Merhale Sokak No: 62 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

BEŞTEPE MAHALLESİ MERHALE SOKAK NO62 YENİMAHALLE / ANKARA - 0 312 223 87 51 (8 hat)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.